top of page

შპს აუდიტურმა ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“–მ მიიღო ISO 9001 : 2008 საერთაშორისო სერთიფიკატი


შპს აუდიტურმა ფირმამ „ბაკაშვილი და კომპანია“–მ მიიღო ISO 9001 : 2008 საერთაშორისო სერთიფიკატი.

Comments


bottom of page